Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Hrad Dívčí Kámen
Dívčí Kámen

NOVINKA - absolventská vizitka Skryté příběhy Zpečetěná faleš k zakoupení v pokladně hradu

starověká

Starověká historie

Poznání lokality umožnil dlouhodobý archeologický výzkum lokality, který provedl v 60. a 70. letech 20. století dr. J. Poláček z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Sondáž se soustředila především na severní svah hradního návrší. Pravěké nálezy se tu podařilo zjistit především ve splachových vrstvách, středověkých planýrkách a jen místy v původních pravěkých situacích. Nezávislý archeologický výzkum jádra středověkého hradu na vrcholu kopce, realizovaný dr. A. Hejnou z Archeologického ústavu v Praze, prokázal, že středověká výstavba zřejmě zcela zničila všechny starší sídlištní situace.

Některé nálezy zlomků keramických nádob dokládají osídlení návrší v pozdní době kamenné – eneolitu (asi 4000–2000 před Kristem). Toto období je v jižních Čechách poznáno zatím jen málo a uvedené nálezy představují dosud jediný doklad osídlení tohoto stáří v regionu Český Krumlov.

Na přelomu starší a střední doby bronzové (okolo 1500 před Kristem) vzniklo v místech pozdějšího středověkého hradu hradiště. O jeho podobě, opevnění či zástavbě nevíme mnoho. Téměř s jistotou však můžeme předpokládat, že bylo opevněno, podobně jako řada soudobých hradišť v jižních Čechách (např. Vrcovice, Skočice či Nuzice). Nejvíce informací o životě obyvatel hradiště v místech pozdějšího hradu Dívčí Kámen nám poskytují nalezené předměty hmotné kultury, které jsou uloženy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Ve srovnání s jinými nalezišti pochází z hradiště na Dívčím Kameni mimořádně početná kolekce nekeramických nálezů. Většina z nich byla objevena při archeologickém výzkumu, některé soubory však byly nalezeny také samostatně. V roce 1946 byl na úpatí hradního návrší objeven depot (hromadný nález) bronzových náramků. Jejich přesný počet není dnes znám, dochovalo se však několik exemplářů. Jde o tzv. spirálovité náramky zakončené růžicemi , tedy ve své době velmi luxusní šperky. Další depot byl na severním svahu hradního návrší objeven v roce 1960. V keramické nádobě byly společně ukryty dvě bronzové sekerky, dva „manžetové“ náramky a 250 jantarových korálů různých velikostí. Jantar byl zvláště v době bronzové velmi oblíben a sloužil k výrobě korálů a závěsků náhrdelníků. Tato surovina však musela být do střední Evropy importována od Baltského moře a byla ve své době velmi ceněna. Jantarové korále z Dívčího Kamene přestavují jeden z nejpočetnějších hromadných nálezů z českého území a depot je výmluvným dokladem dálkového obchodu, do kterého bylo nepochybně zapojeno i zdejší hradiště.

Více na stránkách: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_brdika.xml

Mohlo by Vás zajímat


nahoru